19-06-08

Gelijk krijgen zonder gelijk te hebben ... voorlopige synthese (5)

Tekst in opstelling.

Texte en français

12:28 Gepost door Luc in Syndicus | Permalink | Commentaren (0) | Tags: av 2007, milieuvergunning |  Facebook | |  Print | |

Gelijk krijgen zonder gelijk te hebben ... de administratieve gevolgen (4)

Vertaling volgt.

Texte en français

12:21 Gepost door Luc in Syndicus | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieuvergunning, av 2007 |  Facebook | |  Print | |

Gelijk krijgen zonder gelijk te hebben ... de financiële gevolgen (3)

Vertaling volgt.

Texte en français

09:06 Gepost door Luc in Syndicus | Permalink | Commentaren (0) | Tags: av 2007, milieuvergunning |  Facebook | |  Print | |

16-06-08

Gelijk krijgen zonder gelijk te hebben ... doe de test (2)

U bent mede-eigenaar van één of meerdere kavels in onze mede-eigendom?  U heeft kavels in Blok I en  Blok II? U kent een mede-eigenaar in de andere Blok?

Dan kunt u zelf nazien of onze mede-eigendom wettelijk beheerd wordt door één Vereniging van Mede-eigenaars (VME), ten laatste sinds de goedkeuring van de aanvullende basisakte door de AV 1996, overgeschreven door de hypotheekbewaarder van Brussel 3 op vraag van de ex-syndicus in 1998.

Indien de overschrijving in 1975 uitgevoerd is voor allen op 02.07.1975 met als referentie 7818, dan is er geen enkele twijfel mogelijk: er is slechts één VME.

Indien meerdere referenties bestaan, dan is een interpretatievonnis van de Vrederechter noodzakelijk, gebaseerd op de aanvullende basisakte van 1998. Dit vonnis is feitelijk al gevraagd sinds juni 2006, maar de advocaat van de VME, aangesteld door de ex-syndicus, weigert erop te antwoorden.

Doe de test … .

In de aankoopakte van mijn appartement, gelegen in het gebouw 105 van Bloc II, bevindt zich de volgende zin:

« De basisakte houdende het onroerend statuut van gezegde gebouwen werd verleden door Notaris Vandroogenbroeck te Evere op dertig juni negentienhonderd vijfenzeventig, en werd overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Brussel op twee juli daarna, boek 7818, nummer 1 »

Zijn in uw aankoopakte dezelfde gegevens vermeld betreffende de basisakte met dezelfde taal of in een andere taal?

Oplossing …


Het meest eenvoudige middel om aan deze verwarring snel een einde te stellen, voor wat betreft de VME, is tijdens de volgende AV een resolutie ter stemming voor te leggen die de feiten vaststelt die niet overeenstemmen met de werkelijkheid en die de voorlopige syndicus oplegt een aanvraag tot het bekomen van één milieuvergunning klasse 1A in te dienen, met respect van de bevoegdheden van de AV, voor wat betreft het goedkeuren van lastenboeken, de keuze van de leveranciers, aannemers, experten, ... 

Deze resolutie annuleert automatisch de geldigheid van de bestaande vergunningen voor de installaties beheerd door onze VME

06:55 Gepost door Luc in Syndicus | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieuvergunning, av 2007 |  Facebook | |  Print | |

11-06-08

Gelijk krijgen zonder gelijk te hebben ... de morele gevolgen (1)

Er werd mij gemeld dat een besluit d.d. 29.05.2008 van de Brusselse Regering bestaat, die gelijk zou geven aan onze ex-syndicus voor wat betreft het toekennen van twee milieuvergunningen klasse 1B in plaats van één vergunning klasse 1A voor ons complex van 6 gebouwen.

Het is juist, de ex-syndicus en de 15 copropriétaires die beroep hebben aangetekend tegen de vernietiging van de 2 vergunningen klasse 1B door het milieucollege, hebben gelijk gekregen, maar hoe ... en tegen welke prijs?

Herlees de mededeling d.d. 23.10.2006 van de ex-syndicus aan alle mede-eigenaars. De sleutelzin is :

GEEN ENKELE wijziging van onze twee gebouwen
wordt, door die regularisatie, gepland of voorzien.

Dat is juist,  INDIEN het administratief dossier, neergelegd door de  ex-syndicus, overeenstemd met de werkelijkheid. Is dat het geval ??? Vraag aan één van de 15 om blad 4 van het besluit te mogen lezen.

Met deze zin heeft de ex-syndic zich sterk gemaakt. Met hun beroep hebben de 15 zich solidair met hem verklaard.  De ex-syndicus en de 15 hebben de keuze:

-        ofwel doen wat nodig is om de werkelijkheid aan te passen aan de 2 dossiers en dat ten laste van hen

-        ofwel doen wat nodig is om de 2 dossiers aan te passen aan de werkelijkheid en dat ten laste van hen

Onze VME, dus de voorlopige syndicus en de 245 andere mede-eigenaars , zijn dus in principe niet betrokken omdat de 2 vergunningen niet zijn afgeleverd op naam van onze VME, maar wel op naam van 2 verenigingen van mede-eigenaars, voor wie de Rechter geen voorlopige syndicus heeft benoemd.

Door beroep aan te tekenen, hebben de 15 betekend dat zij lid zijn van deze 2 VME. De ex-syndicus heeft betekend dat hij er de syndicus van, is door de aanvragen neer te leggen. 

Het is dus zeer waarschijnlijk aan hen om gezamelijk (en niet prorata) de gevolgen van de 2 vergunningen te dragen, en dat zowel op moreel vlak, als op geldelijk, burgerlijk en strafrechtelijk vlak.

Gelukkig voor hem heeft al één van de 15 afgehaakt ...

13:43 Gepost door Luc in Syndicus | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieuvergunning, av 2004 |  Facebook | |  Print | |

04-06-08

Energiepremies 2008

Het Brussels Gewest kent premies toe als je inspanningen levert om te besparen inzake energieverbruik.

Zie hier voor een overzichtelijke lijst, de voorwaarden, ... .

Persoonlijk wou ik starten met het laatste en 18de punt van de lijst. Je kan maar rendabel besparen als je weet waar de besparing het meest opbrengt.

Maar ... in het Brussels Gewest kan enkel onze Vereniging van Mede-eigenaars dat beslissen, omdat onze zes gebouwen elk "iets" meer dan 3 appartementen omvat ... .

Dat is dus te bespreken tijdens de volgende AV en maakt in feite deel uit van het toekomstproject van onze mede-eigendom.

Maar we weten allen dat we eerst nu de problemen van het verleden, vastgesteld door de Vrederechter,  op een correcte en wettelijke wijze samen zien op te lossen.

Anders kunnen we in de toekomst het behoud van onze gebouwen niet meer verzekeren op een wettelijke, ordentelijke, transparante en rendabele wijze.

07:08 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook | |  Print | |

Warmtekrachtkoppeling ... nog niet voor ons of toch wel?

Zojuist het bericht gelezen dat Leefmilieu Brussel de haalbaarheidsstudie van een warmtekrachtkoppeling à 100% subsidieert, indien men snel is.

Maar we voldoen niet aan de voorwaarden  ... citaat van de mededeling:

"Wat bevat de haalbaarheidsstudie ?

De haalbaarheidsstudie laat u toe om de toepasselijkheid van het project alsmede zijn technische uitvoerbaarheid te evalueren om de energie-, milieu- en economische gevolgen op te zetten.

Selectiecriteria ?

In volgorde van afnemend belang :

  • de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens over het energiegebruik ;
  • de motivatie van de verantwoordelijken van de instelling om het project te realiseren bij positief resultaat van de audit ;
  • de inspanningen die (in het verleden, het heden en de toekomst) geleverd (zullen) zijn voor REG maatregelen in de instelling;
  • de representativiteit van de instelling voor de betrokken sector."

Op 30.03.2001 wou een mede-eigenaar tijdens de algemene vergadering een vraag stellen over de gevolgen van de Kyoto normen voor onze mede-eigendom. Hem werd het woord ontnomen tot in 2007 de Vrederechter dit voor toekomst definitief onmogelijk maakte. Het recht van deelname aan de deliberatie tijdens de algemene vergadering van elke mede-eigenaar, die lid is van deze AV, is een basisrecht.

Nu kan enkel vastgesteld worden dat hierdoor onze mede-eigendom EN het leefmilieu niet kan profiteren tienduizenden euro's besparingen die bepaalde nieuwe technieken mogelijk maken.

Want het werd onmogelijk gemaakt dat correcte informatie ter beschikking werd gesteld van onze leden op een onpartijdige wijze.

Maar we kunnen ons nog herpakken. Herlees de selectiecriteria. Het zijn die criteria die het welslagen van elke besparing bepalen.

06:40 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzame ontwikkeling, verwarming |  Facebook | |  Print | |

02-06-08

Regelgeving registratie aannemers gewijzigd

Bij de Programmawet van 27 april 2007 heeft de wetgever een nieuwe regeling ingevoerd inzake de erkenning van aannemers. 

 Voor meer uitleg zie hier over het sociale, fiscale en stedebouwkundig  luik ervan.

Omdat de fiscale gegevensbank nog niet klaar is, wordt het fiscaal aspect van de controle verschoven naar 01.01.2009. Zie hier

De "grijze" zones, welke aanwezig waren in het dossier "terrassen 1999-2006" van onze VME zijn door deze wijzigingen grotendeels opgelost op een constructieve wijze.

Het is nu kip en klaar dat, als bijvoorbeeld een verkeerde BTW voet gebruikt wordt, de syndicus 100% verantwoordelijk is, als hij niet de nodige bewijzen voegt bij de uitnodiging voor de AV, of ten laatste op dat ogenblik ter beschikking stelt.

Hierdoor worden niet alleen de financiële risico's beperkt, maar het toewijzen van de contracten aan bona-fide firma's bevorderd. En dat kan enkel maar in het voordeel zijn van het behoud van de mede-eigendom (en dus zijn waarde). 

12:28 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrassen, syndicus |  Facebook | |  Print | |